Obchodní podmínky internetového obchodu vizitkovna.cz

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Čeněk Svoboda, se sídlem Okrašovice 25, IČ: 75422701, zapsán v Živnostenském Rejstříku u MěÚ Třebíč a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.).

1. Základní pojmy

Prodávající je Čeněk Svoboda, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné činnosti.

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 732 526 436

Email: svobo.c@gmail.com

Provozní doba: Pracovní dny 9:00–16:00 hod.

Kupujícím se myslí osoba, která prostřednictvím webového portálu prodávajícího kupuje zboží (zejména tištěné vizitky) nebo služby. Kupující může být jak spotřebitel, tak i osoba, která spotřebitelem není.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Osoba, která je spotřebitelem, je dále v těchto Obchodních podmínkách označena buď jako kupující nebo výslovně jako spotřebitel.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Umístění zboží a služeb na webové stránky prodávajícího se nepovažuje za nabídku. Odesláním objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím, vzniká kupní smlouva. Po přijetí objednávky prodávajícím bude kupujícímu zaslán e-mail potvrzující její přijetí.

Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.

3. Obecné informace

Informace o zboží či službách a ceně uváděné prodávajícím na vizitkovna.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, které jsou uvedeny zvlášť.

Prodávající přijímá platby bankovním převodem a platebními kartami. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než zabezpečené elektronické nebo písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

4. Objednávka tisku vizitek

Zboží nebo služby lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na stránkách https://vizitkovna.cz. Zaslaná objednávka je závazná.

Po odeslání objednávky bude kupujícímu zaslán potvrzující e-mail shrnující podstatné náležitosti objednávky.

Po uhrazení ceny zboží a služeb obdrží kupující e-mail potvrzující platbu.

5. Způsob úhrady a fakturace

Veškeré informace k cenám zboží a služeb jsou uvedeny na webovém objednávkovém formuláři na stránkách vizitkovna.cz.

Zboží nebo služby lze uhradit prostřednictví bankovního převodu nebo kartou online. Zboží nebo služby je nutné uhradit nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře.

Uhrazení zboží nebo služeb prostřednictvím bankovního převodu probíhá na základě zaslané proforma faktury s tam uvedeným variabilním symbolem.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti je 0.1 % za každý den prodlení.

6. Stornovací podmínky

Objednané služby lze stornovat před jejich čerpáním. Objednané zboží lze stornovat před datem jeho první expedice.

Pokud již k čerpání služeb došlo či uplynula lhůta výše uvedená, nebo došlo k expedici zboží, není storno možné.

7. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní v termínu do 7 dnů od objednávky. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Při dodávce služeb, pokud je služba dodávána v objednávce ke konkrétnímu dni, je tento den dnem jejího dodání.

8. Odstoupení od smlouvy kupujícím a spotřebitelem

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující, který není spotřebitel, může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

9. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

10. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající informuje spotřebitele o možnosti řešení sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).